Στα πλαίσια άσκησης του ρόλου του ως βασικός συνομιλητής με το κράτος σε θέματα που αφορούν τον εθελοντικό τομέα και τη γενικότερη κοινωνική πολιτική, το ΠΣΣΕ συμμετείχε με εκπροσώπους του στις ακόλουθες Επιτροπές:

 • Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 
 • Εθνική Επιτροπή για Αντιμετώπιση των Σπάνιων Νοσημάτων
 • Επιτροπή Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων ‘Αειφόρος Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητα’ και ‘Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή’ που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής
 • Συμβουλευτικό Σώμα Ηλικιωμένων
 • Επιτροπή παρακολούθησης της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους Ηλικιωμένους  
 • Συμβούλιο Εγκληματικότητας και Επιτροπές
 • Συμβουλευτικό Σώμα για τον Περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο 
 • Συντονιστική και Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης για το συντονισμό του καταρτισμού και της στρατηγικής παρακολούθησης των προγραμματικών εγγράφων της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά Ταμεία για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020)
 • Επιτροπή Παρακολούθησης Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας
 • Επιτροπή Αρχής Αδειών Εράνων
 • Συντονιστικό Σώμα Ηλικιωμένων
 • Επαρχιακές Επιτροπές Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών

Δείτε επίσης: