• Οικονομική κρίση και στήριξη ευπαθών ομάδων
  • Βιωσιμότητα των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ
  • Εκσυγχρονισμός του εθελοντικού κινήματος
  • Ο στρατηγικός ρόλος του εθελοντικού τομέα στην υλοποίηση των πολιτικών του κράτους
  • Αποτελεσματικότητα των μηχανισμών παροχής κρατικών χορηγιών προς τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ
  • Πρόσβαση εθελοντικών /ΜΚΟ σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης
  • Συμμετοχή ΠΣΣΕ και οργανώσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε Συμβουλευτικά Σώματα 
  • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του εθελοντικού τομέα
  • Πάταξη της εμπορικοποίησης του εθελοντισμού και θέματα διενέργειας εράνων
  • Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού
  • Αναθεώρηση νομοθεσιών στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας
 

Δείτε επίσης: