Πολιτική ποιότητας

Η ποιότητα στις μέρες μας έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος κάθε κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Οι απαιτήσεις για ποιότητα συνεχώς αυξάνονται και διευρύνονται καλύπτοντας όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα του εθελοντισμού.

Με την συνεχή ανάπτυξη του ΠΣΣΕ τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, την αύξηση των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών και γενικά τα νέα δεδομένα στα οποία καλείται το ΠΣΣΕ να εργαστεί και να ανταποκριθεί δημιουργείται η ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός αποτελεσματικού συστήματος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας που να στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου των δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του και του εργασιακού του περιβάλλοντος.

Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη το ΠΣΣΕ έχει αποφασίσει και προχώρησε στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Μέσα από την εφαρμογή του συστήματος το ΠΣΣΕ δεσμεύεται με την ακόλουθη πολιτική στη βάση της οποίας θα θέσει στόχους ποιότητας.  Οι στόχοι αυτοί θα αξιολογούνται και επανακαθορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Αυτό συνάδει με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων παραγράφων του προτύπου ISO 9001:2015.

Πολιτική του ΠΣΣΕ είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να προωθεί και να αναπτύσσει τον Εθελοντισμό μέσα από τον συντονισμό και την υποστήριξη των μελών του και άλλων ενδιαφερομένων μερών και να δημιουργεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τη λειτουργία των ΜΚΟ αλλά και υποστήριξης της εθελοντικής προσφοράς γενικότερα. Η φιλοσοφία του ΠΣΣΕ βασίζεται στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του και στη καλή συνεργασία του με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας δεσμευόμαστε στα πιο κάτω, όπως καθορίζεται από το νόμο που διέπει τη λειτουργία μας:

 • Να επισημαίνουμε, να μελετούμε, να αναλύουμε και να προβάλλουμε τα κοινωνικά προβλήματα και ανάγκες
 • Να συμβάλλουμε ενεργά στον προγραμματισμό, στη χάραξη και στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής της Δημοκρατίας
 • Να αναπτύσσουμε των εθελοντισμό, ως ιδέα και πράξη, στη βάση των σύγχρονων διεθνών δεδομένων
 • Να μελετούμε, να αξιοποιούμε, να υποβοηθούμε και να προβάλλουμε την προσφορά των εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας.
 • Να συντονίζουμε τις δραστηριότητες και των σχεδιασμών των μελών του, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
 • Να χαράσσουμε πολιτική και στρατηγική για επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας
 • Να παρέχουμε τεχνική και συμβουλευτική καθοδήγηση στις οργανώσεις μέλη μας, για την προώθηση κοινωφελών προγραμμάτων και έργων, αν και όταν τούτο ζητηθεί
 • Να παρέχουμε εκπαίδευση και επιμόρφωση ή να συμβάλλουμε στην παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις οργανώσεις μέλη μας
 • Να ιδρύουμε, να διατηρούμε, να εκπαιδεύουμε, να διοικούμε και να αξιοποιούμε το σώμα ή τα σώματα εθελοντών
 • Να υποβοηθούμε & να ενισχύουμε τη λειτουργία & δράση των μελών μας σε καθαρά συμβουλευτική βάση
 • Να προάγουμε την προσφορά στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας στη Δημοκρατία
 • Διαχειριστική Επάρκεια

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του συστήματος λειτουργίας του ΠΣΣΕ είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Η ευαισθητοποίηση για ποιότητα και επαγγελματική υγεία και ασφάλεια είναι ευθύνη όλων στο ΠΣΣΕ.

Αυτή η πολιτική αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Δείτε επίσης: