ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η ποιότητα στις μέρες μας έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος κάθε κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Οι απαιτήσεις για ποιότητα συνεχώς αυξάνονται και διευρύνονται καλύπτοντας όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του εθελοντικού ή τρίτου τομέα και γενικότερα στη λειτουργία των εθελοντικών/μη κυβερνητικών/μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΜΚΟ).

 

Λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή, την πολυσχιδή δράση αλλά και τους σκοπούς που με ευθύνη υπηρετούμε, εφαρμόζουμε από το 2018 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του ΠΣΣΕ διασφαλίζει την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα: διοίκηση, περιβάλλον εργασίας, λειτουργία, συντονισμό, παροχή υπηρεσιών, υλοποίηση δράσεων, εξυπηρέτηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών/συνεργατών.

 

Η δέσμευση για συνεχή βελτίωση των επιπέδων ποιότητας και η αγαστή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποτελούν στρατηγική επιλογή του Οργανισμού.

 

Μέσα από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το ΠΣΣΕ καθορίζει στόχους ποιότητας, εφαρμόζει διαδικασίες, εσωτερικούς κανονισμούς και πρωτόκολλα με σκοπό τον «Συντονισμό και ανάπτυξη του εθελοντισμού και υποστήριξη των ΜΚΟ» που αποτελεί και το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά να διασφαλίζει ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τη λειτουργία των ΜΚΟ αλλά και υποστήριξης του εθελοντισμού και της εθελοντικής προσφοράς γενικότερα.

 

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας δεσμευόμαστε στα πιο κάτω, όπως καθορίζονται από το Νόμο που διέπει τη λειτουργία μας:

 • Να επισημαίνουμε, να μελετούμε, να αναλύουμε και να προβάλλουμε τα κοινωνικά προβλήματα και ανάγκες
 • Να συμβάλλουμε ενεργά στον προγραμματισμό, στη χάραξη και στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής της Δημοκρατίας
 • Να αναπτύσσουμε των εθελοντισμό, ως ιδέα και πράξη, στη βάση των σύγχρονων διεθνών δεδομένων
 • Να μελετούμε, να αξιοποιούμε, να υποβοηθούμε και να προβάλλουμε την προσφορά των εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας.
 • Να συντονίζουμε τις δραστηριότητες και των σχεδιασμών των μελών του, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
 • Να χαράσσουμε πολιτική και στρατηγική για επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας
 • Να παρέχουμε τεχνική και συμβουλευτική καθοδήγηση στις οργανώσεις μέλη μας, για την προώθηση κοινωφελών προγραμμάτων και έργων, αν και όταν τούτο ζητηθεί
 • Να παρέχουμε εκπαίδευση και επιμόρφωση ή να συμβάλλουμε στην παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις οργανώσεις μέλη μας
 • Να ιδρύουμε, να διατηρούμε, να εκπαιδεύουμε, να διοικούμε και να αξιοποιούμε το σώμα ή τα σώματα εθελοντών
 • Να υποβοηθούμε & να ενισχύουμε τη λειτουργία & δράση των μελών μας σε καθαρά συμβουλευτική βάση
 • Να προάγουμε την προσφορά στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας στη Δημοκρατία
 • Διαχειριστική Επάρκεια

 

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΠΣΣΕ είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για το προσωπικό και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

 

Η πολιτική αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Διοικούσα Επιτροπή
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού


Δείτε επίσης: