Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο ΠΣΣΕ- ISO 9001:2015

 

Σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας του ΠΣΣΕ, αποφασίστηκε
η εισαγωγή συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο ΠΣΣΕ σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015. Η διαδικασία διαμόρφωσης
και εφαρμογής του συστήματος ποιότητας στο ΠΣΣΕ άρχισε τέλος του 2017 και
ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2018.

 

Ως αποτέλεσμα το ΠΣΣΕ έχει αναπτύξει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και λειτουργεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας με πεδίο εφαρμογής «Συντονισμός και ανάπτυξη του εθελοντισμού και υποστήριξη των ΜΚΟ» με βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015.

 

Τον Μάιο του 2018 πιστοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του ΠΣΣΕ βάσει των απαιτήσεων του προτύπου CYS EN ISO 9001:2015.

 

 

Η πολιτική ποιότητας του ΠΣΣE

 

Η ποιότητα στις μέρες μας έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος κάθε κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Οι απαιτήσεις για ποιότητα συνεχώς αυξάνονται και διευρύνονται καλύπτοντας όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα του εθελοντισμού.

Με την συνεχή ανάπτυξη του ΠΣΣΕ τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, την αύξηση των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών και γενικά τα νέα δεδομένα στα οποία καλείται το ΠΣΣΕ να εργαστεί και να ανταποκριθεί δημιουργείται η ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός αποτελεσματικού συστήματος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας που να στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου των δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του και του εργασιακού του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη το ΠΣΣΕ έχει αποφασίσει και προχώρησε στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης
Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Μέσα από την εφαρμογή του συστήματος το ΠΣΣΕ δεσμεύεται με την ακόλουθη πολιτική στη βάση της οποίας θα θέσει στόχους ποιότητας. Οι στόχοι αυτοί θα αξιολογούνται και επανακαθορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό συνάδει με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων παραγράφων του προτύπου ISO 9001:2015.


Πολιτική του ΠΣΣΕ είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να προωθεί και να αναπτύσσει τον Εθελοντισμό μέσα από τον συντονισμό και την υποστήριξη των μελών του και άλλων ενδιαφερομένων μερών και να δημιουργεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τη λειτουργία των ΜΚΟ αλλά και υποστήριξης της εθελοντικής
προσφοράς γενικότερα. Η φιλοσοφία του ΠΣΣΕ βασίζεται στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του και στη καλή συνεργασία του με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας δεσμευόμαστε να υλοποιούμε συγκεκριμένη πολιτική, όπως καθορίζεται στο άρθρο «Σκοποί ΠΣΣΕ» στον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο που διέπει τη λειτουργία μας. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του συστήματος λειτουργίας του ΠΣΣΕ είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Η ευαισθητοποίηση για ποιότητα και επαγγελματική
υγεία και ασφάλεια είναι ευθύνη όλων στο ΠΣΣΕ. Αυτή η πολιτική αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Διοικούσα Επιτροπή
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού

 

Δείτε επίσης: