ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
 
 
   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
 
   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός
Διαγωνισμού:

 
ΠΣΣΕ 002/2019
   
 Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΥΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟ
   
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 8/11/2019 ώρα 12:00
   
 Ανακοίνωση Προκήρυξης Διαγωνισμού:

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), ανακοινώνει ότι προκηρύσσει Διαγωνισμό με τίτλο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΥΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟ.

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το ΠΣΣΕ πρέπει να μεταστεγαστεί σε νέο οίκημα/διώροφη οικία (αριθμός εγγραφής 9/3264 φύλλο30, σχέδιο 06W1, τμήμα 9 τεμάχιο 2602 ) στην οδό Σούδας στο Στρόβολο. Το υπό αναφορά οίκημα πρέπει να ανακαινιστεί, να επιδιορθωθεί και να διαμορφωθεί σε α) γραφειακούς χώρους, β) σε άλλους χώρους συνεδριάσεων, διεξαγωγής σεμιναρίων, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών και διεξαγωγής εκστρατειών κ.α. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών, προς το ΠΣΣΕ από Σύμβουλο/ Υπεύθυνο Μελετητή Έργου/Ομάδα Μελέτης, για την εκπόνηση ειδικής μελέτης αναβάθμισης του νέου οικήματος καθώς και για την προσφοροδότηση και την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου. Στη μελέτη αναβάθμισης πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα καθώς και η δημιουργία ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης όλων των χώρων στο νέο οίκημα του ΠΣΣΕ από ΑμεΑ.

Αναθέτουσα Αρχή: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Προθεσμία υποβολής Προσφορών: 8/11/2019 ώρα 12:00

Τόπος και Τρόπος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού: Δωρεάν από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού στην οδό Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 3ος Όροφος διαμέρισμα 301, 2024 Στρόβολος Λευκωσία - τηλ. 22514786

   
Έγγραφα:  
  ΜΕΡΟΣ Α - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
  ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
  ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  ΕΝΤΥΠΟ 2 - ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 

ΕΝΤΥΠΟ 3 - δεν εφαρμόζεταιΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

  ΕΝΤΥΠΟ 4 - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
  ΕΝΤΥΠΟ 5 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  ΕΝΤΥΠΟ 6 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  ΕΝΤΥΠΟ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΕΝΤΥΠΟ 8 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
  ΕΝΤΥΠΟ 9 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΕΝΤΥΠΟ 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  ΕΝΤΥΠΟ 11 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
  ΕΝΤΥΠΟ 12 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
  ΕΝΤΥΠΟ 13 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
  ΕΝΤΥΠΟ 14 - ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
   

Δείτε επίσης: