ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2
   ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1
   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Αριθμός
Διαγωνισμού:

 

ΠΣΣΕ 003/2020

   
 Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΥΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟ
   
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών:  19/6/20 ώρα 12:00 (έχει δοθεί παράταση – βλ. Ανακοίνωση 2)
   
Ανακοίνωση Προκήρυξης Διαγωνισμού: Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) έχει μεταστεγαστεί σε νέο οίκημα/διώροφη οικία (αριθμός εγγραφής 9/3264 φύλλο30, σχέδιο 06W1, τμήμα 9 τεμάχιο 2602 ) στην οδό Σούδας στο Στρόβολο. Το υπό αναφορά οίκημα έχει τύχει αρχικής συντήρησης / μερικής ανακαίνισης πρέπει όμως:

α) να ανακαινιστεί, να επιδιορθωθεί και να διαμορφωθεί σε γραφειακούς χώρους,

β) σε άλλους χώρους συνεδριάσεων, διεξαγωγής σεμιναρίων, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών και διεξαγωγής εκστρατειών κ.α.

Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών, προς το ΠΣΣΕ από Σύμβουλο/ Υπεύθυνο Μελετητή Έργου/Ομάδα Μελέτης, για την εκπόνηση ειδικής μελέτης αναβάθμισης του νέου οικήματος καθώς και για την προσφοροδότηση και την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Στη μελέτη αναβάθμισης πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα καθώς και η δημιουργία ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης όλων των χώρων στο νέο οίκημα του ΠΣΣΕ από ΑμεΑ.
   
 Έγγραφα:  ΜΕΡΟΣ Α - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
   ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
   ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
   ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
   ΕΝΤΥΠΟ 2 - ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
   ΕΝΤΥΠΟ 3 - δεν εφαρμόζεται - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
  ΕΝΤΥΠΟ 4 - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
  ΕΝΤΥΠΟ 5 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  ΕΝΤΥΠΟ 6 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  ΕΝΤΥΠΟ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΕΝΤΥΠΟ 8 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
  ΕΝΤΥΠΟ 9 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΕΝΤΥΠΟ 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  ΕΝΤΥΠΟ 11 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
  ΕΝΤΥΠΟ 12 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
  ΕΝΤΥΠΟ 13 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
  ΕΝΤΥΠΟ 14 - ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 
 
 
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Αριθμός
Διαγωνισμού:

 ΠΣΣΕ 002/2019
 Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΥΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟ
   
   

Δείτε επίσης: