Συνεργασία με το κράτος: Το ΠΣΣΕ, στα πλαίσια του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του και της αποστολής του συνεργάζεται στενά με το κράτος για συζήτηση και προώθηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τον εθελοντικό τομέα. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η συζήτηση οριζόντιων θεμάτων που απασχολούν τον εθελοντικό τομέα και η βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν οι εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ.  Ο διάλογος του ΠΣΣΕ με το κράτος πραγματοποιείται σε διάφορα επίπεδα, μέσα από συναντήσεις, συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΣΣΕ σε Διυπηρεσιακές Επιτροπές του κράτους αλλά και μέσα από δραστηριότητες του ΠΣΣΕ που προάγουν το διάλογο και τη συνεργασία με αξιωματούχους του κράτους, τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία.

Συνεργασία με τις ΜΚΟ: το ΠΣΣΕ, με τη στενή συνεργασία των οργανώσεων μελών του και άλλων ΜΚΟ, συμβάλλει στη χάραξη πολιτικής και συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων με στόχο την εκπροσώπηση των ΜΚΟ. Αυτή η συνεργασία προωθεί την ίση και αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλων των μερών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε κάθε διάλογο για θέματα του τρίτου τομέα. Το ΠΣΣΕ υποβάλλει επίσης στο κράτος μνημόνια και θέσεις πολιτικής για θέματα που αφορούν τις ΜΚΟ, 

Αρχές:

  • Συμμετοχή
  • Σεβασμός
  • Εμπιστοσύνη
  • Λογοδοσία και Διαφάνεια 
  • Κατανόηση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας του κάθε φορέα