Για να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στο ρόλο του, το ΠΣΣΕ λειτουργεί Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Θεμάτων η οποία παρακολουθεί στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις με τη συνεργασία αντίστοιχων συντονιστικών σωμάτων, θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και των αρμόδιων υπουργείων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απώτερος σκοπός είναι να βοηθηθούν όλες οι εθελοντικές οργανώσεις να ανακαλύψουν όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ.​

 

Η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Θεμάτων προσφέρει τις πιο κάτω υπηρεσίες στις οργανώσεις μέλη:

  • Επί τόπου καθοδήγηση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για εντοπισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το διαδίκτυο
  • Παροχή πληροφοριών για τομείς δραστηριότητας της ΕΕ που ενδιαφέρουν τις εθελοντικές οργανώσεις 
  • Συμβουλευτική καθοδήγηση για τις ευκαιρίες κοινοτικής χρηματοδότησης (προσκλήσεις υποβολής προτάσεων)
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και την ΕΕ 
  • Ενημέρωση για διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια/σεμινάρια
  • Υποβολή, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το ΠΣΣΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος για τον εθελοντικό τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων

 

Το ΠΣΣΕ έχει λάβει διαπίστευση για την υλοποίηση σχεδίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρ...