Το 1973 συστάθηκε το Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας (ΠΣΕ), όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Η ουσιαστική συμβολή του ΠΣΕ σε θέματα της αρμοδιότητας του, οδήγησε το κράτος να του προσφέρει με την ψήφιση του 'Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου' (152/89) την αναγκαία νομική υπόσταση για να ασκεί πιο αποτελεσματικά το ρόλο του. Η συνεχής επιτυχημένη πορεία του ΠΣΕ και το όραμα του για τη συνεχή αναβάθμιση της λειτουργίας του εθελοντικού τομέα υπέδειξαν την ανάγκη για την περαιτέρω αναβάθμιση του για να μπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στο ρόλο και τις ευθύνες του. Για αυτό το 2006 ψηφίστηκε ο 'Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμος 61(Ι)/2006' με τον οποίο το Συμβούλιο μετονομάστηκε σε Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και απόκτησε καινούρια διάσταση, νέο πλαίσιο λειτουργίας αλλά και καινούριες ευθύνες.

Στρατηγική ΠΣΣΕ για τις ΜΚΟ 
Άξονες στρατηγικής για τον εθελοντικό τομέα

Πολιτικές/Διαδικασίες ΠΣΣΕ
Στα πλαίσια των εργασιών του το ΠΣΣΕ εφαρμόζει διάφορες πολιτικές και διαδικασίες:

Πολιτική Ποιότητας 
Πολιτική διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

Πολιτική για το περιβάλλον
Πολιτική για το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος 

Πολιτική Ασφάλειας
• Πολιτική Ασφαλείας για Αποστολές Εθελοντών του ΠΣΣΕ
• Σχέδιο διαχείρισης ασφάλειας και εκκένωσης για αποστολές ΠΣΣΕ
• Εγχειρίδιο Τυποποιημένων Λειτουργικών Διαδικασιών – για την ασφάλεια των εθελοντών 

Πολιτική για τις ίσες ευκαιρίες
• Πολιτική Ίσων ευκαιριών- Κατά των Διακρίσεων του ΠΣΣΕ

Πολιτική κατά της κακοποίησης
Πολιτική ΠΣΣΕ Μηδενικής Ανοχής σε θέματα κακοποίησης

Πολιτική υγείας και προστασίας
Πολιτική υγείας και προστασίας για τους εθελοντές του ΠΣΣΕ

Πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα
Πολιτική για την προστασία και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων

 Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων

Κώδικας Εθελοντών
Κώδικας Ακεραιότητας, Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Εθελοντών

Διαδικασίες προσωπικού/εθελοντών
Εσωτερικοί κανονισμοί πρόσληψης προσωπικού και επιλογής εθελοντών
Εσωτερικοί κανονισμοί εισαγωγής και διαχείρισης προσωπικού και εθελοντών

Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία

 


 

  • Προωθούμε την ενδυνάμωση της συνεργασίας και των σχέσεων με τις οργανώσεις μέλη μας, μέσα από δημοκρατικές και διάφανες διαδικασίες εκπροσώπησης και ίσης συμμετοχής, με σεβασμό στην πολυμορφία, αυτονομία και ανεξαρτησία της κάθε εθελοντικής οργάνωσης. 
  • Προωθούμε, από κοινού με τις οργανώσεις μέλη, τις αρχές της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, της μη-διάκρισης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Αναδεικνύουμε την αυξανόμενη αξία της συμβολής του εθελοντικού τομέα στην κοινωνία/κοινότητα, στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και ευημερία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μας.
  • Υποστηρίζουμε τη δυναμικότητα και τη δημιουργικότητα που πηγάζουν από τα άτομα και τις κοινότητες μέσα από διάφορες μορφές εθελοντικής προσφοράς.
  • Υποστηρίζουμε το έργο όλων των οργανωμένων δικτύων εθελοντικής προσφοράς και ΜΚΟ στην προσπάθεια τους για δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος που να προσφέρει όλες τις αναγκαίες κοινωνικές υποδομές για βελτίωση της ποιότητας ζωής.